Aktiviteter i ledelsessporet

Lederdage

Udvalgte deltagere fra den enkelte kommune i ledelsessporet medvirker i to lederdage. Her udvikles et fælles sprog for PLF i en lokal kontekst, og der udarbejdet en PLF-strategi for kommunens videre arbejde.

Kursusdage

Alle deltagere i ledelsessporet deltager i to kursusdage. Den første afholdes som en del af det fælles projekt sammen med alle kommuner i ledelsessporet. Den anden afvikles lokalt i hver enkelt kommune. Her arbejdes der i de enkelte ledelsesteam med et fælles sprog og en fælles forståelse for PLF i en lokal kontekst, og der afprøves konkrete PLF-redskaber.

Teamsparringer

Hvert ledelsesteam deltager i seks sparringer undervejs i forløbet. På sparringerne italesættes fremskridt henimod og udfordringer ved at arbejde mere målrettet med elevernes læring inden for projektets fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data. Sparringerne varetages af en ekstern konsulent.


Netværksmøder

Netværksmøderne i undervisningssporet finder sted ca. en gang hvert halve år. Her mødes repræsentanter fra Hjørring og videndeler erfaringer med projektets fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.

 


|