Jeg er en del af skoleledelsen

I 2016 deltager udvalgte lederrepræsentanter i to lederdage, som handler om at udvikle et fælles sprog for professionelle læringsfællesskaber i vores kommune. Jeg deltager i to kurser sammen med mit ledelsesteam, hvor vi klædes på til konkret at udvikle teamsamarbejdet ved at fokusere på tre store ideer: 1) fokus på elevernes læring, 2) i et tæt samarbejde, 3) hvor vi benytter os af data om elevers læring. Disse tre ideer kommer konkret til udtryk i arbejdet med fem temaer: Vi arbejder med fælles værdier og normer for vores PLF-samarbejde, vi udvikler en fast læringsstruktur for teammøder, hvor vi benytter os af reflekterende læringssamtaler, analyserer og anvender data om elevers læring i praksis og videndeler internt på skolen og dernæst eksternt.

 

Der laves en baselineundersøgelse på mit undervisningssted i efteråret 2016, en midtvejsevaluering i 2017 og en afsluttende evaluering i foråret 2018, hvor ledelsen interviewes ud fra en spørgeramme. I denne forbindelse udfylder alle lærere og pædagoger et spørgeskema, og nogle lærere og pædagoger indgår i en fokusgruppe, hvor der spørges ind til forklaringerne bag spørgeskemasvarene. Mit ledelsesteam får hvert tre sparringer i hvert af skoleårene 16/17 og 17/18 med en konsulent om teamets arbejde med kompetencemålene for projektet.

 

Der er halvårlige netværksmøder i kommunen og på tværs af de seks kommuner, som repræsentanter fra min skole deltager i. I efteråret 2017 deltager jeg i en midtvejskonference sammen med lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningsrepræsentanter fra de seks kommuner i projektet. Netværksmøder og midtvejskonference har fokus på videndeling og erfaringsudveksling om det konkrete lokale arbejde med professionelle læringsfællesskaber.

|