Jeg er forvaltningsrepræsentant

I 2016 deltager udvalgte forvaltningsrepræsentanter i to lederdage, som handler om at udvikle et fælles sprog for professionelle læringsfællesskaber i vores kommune. Jeg deltager i to kurser sammen med skoleledelsesteam, hvor vi klædes på til konkret at udvikle teamsamarbejdet ved at fokusere på tre store ideer: 1) fokus på elevernes læring, 2) i et tæt samarbejde, 3) hvor vi benytter os af data om elevers læring. Disse tre ideer kommer konkret til udtryk i arbejdet med fem temaer: Vi arbejder med fælles værdier og normer for vores PLF-samarbejde, vi udvikler en fast læringsstruktur for teammøder, hvor vi benytter og af reflekterende læringssamtaler, analyserer og anvender data om elevers læring i praksis og videndeler internt på skolen og dernæst eksternt.

 

Der laves en baselineundersøgelse på kommunens undervisningssteder i efteråret 2016, en midtvejsevaluering i 2017 og en afsluttende evaluering i foråret 2018, hvor den lokale skoleledelse interviewes ud fra en spørgeramme. I denne forbindelse udfylder alle lærere og pædagoger et spørgeskema, og nogle lærere og pædagoger indgår i en fokusgruppe, hvor der spørges ind til forklaringerne bag spørgeskemasvarene.


Skolernes ledelsesteam får tre sparringer i hvert af skoleårene 16/17 og 17/18 med en konsulent om teamets arbejdet med de opstillede mål. Til nogle skoleledelsessparringer deltager jeg for at kunne være bindeled mellem den enkelte sparring på den enkelte skole og forvaltningen.

 

Der er halvårlige netværksmøder i kommunen og på tværs af de seks kommuner, som repræsentanter fra min kommune deltager i. I efteråret 2017 deltager jeg i en midtvejskonference sammen med lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningsrepræsentanter fra de seks kommuner i projektet. Netværksmøder og midtvejskonference har fokus på videndeling og erfaringsudveksling om det konkrete lokale arbejde med professionelle læringsfællesskaber.

|