Ledelsessporet 1.0

Tydelig og understøttende ledelse

Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt og Læsø Kommune deltog i ledelsessporet. Denne del af PLF Nord omfattede ca. 125 personer.

I ledelsessporet blev alle deltagere klædt på til at indgå kompetent i professionelle læringsfællesskaber og dermed fremme en læringskultur.

PLF Nord er bygget op omkring Richard DuFour og Robert Marzanos tre store idéer om et professionelt læringsfællesskab:

  1. Alle elever skal lære mere
  2. Samarbejdet om elevernes læring er i fokus
  3. Data om elevernes læring anvendes i samarbejdet om at forbedre praksis

De tre store idéer kom til udtryk i PLF Nord 1.0s aktiviteter i fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.

Kompetenceudviklingen bestod af fælles kurser og workshops for de enkelte ledelsesteams samt af sparringer og tværkommunale netværksmøder. På hver skole blev der foretaget en baseline-undersøgelse. Ved at få tydeliggjort dette startpunkt blev det muligt for den enkelte skoleledelse at monitorere udviklingen løbende. Det samme gjaldt for de deltagende ledelsesteams, der i begyndelsen af forløbet og undervejs placerede sig på en skala med taksonomiske niveauer for samarbejdets kvalitet og dermed effekt i forhold til elevernes læring.

I ledelsesporet var de fem kompetencemål for skoleledere, distriktsskoleledere og forvaltning rettet mod at lede PLF-samarbejde med data gennem læringssamtaler, vidensdeling og teammødeledelse.

Kompetencemål for skoleledelse, distriktsskoleledere og forvaltning

I ledelsesporet kom de tre store idéer til udtryk i arbejdet med kompetencemål for skoleledere, distriktsskoleledere og forvaltning rettet mod at lede PLF-samarbejde med data gennem læringssamtaler, videndeling og teammødeledelse.

Skoleledere, distriktsskoleledere og forvaltning har kompetence til:

  1. At lede udvikling af og arbejdet ud fra fælles visioner, værdier og normer for PLF-samarbejde med fokus på elevers læring
  2. At deltage kompetent i og lede teammøder med fokus på elevers læring
  3. At kunne deltage kompetent i og lede reflekterende læringssamtaler med fokus på elevers læring
  4. At analysere og anvende data til pædagogisk praksis med fokus på elevers læring
  5. At vidensdele systematisk i og på tværs af team, skole, distrikter og kommuner med fokus på elevers læring.

Jeg er en del af skoleledelsen

I 2016 deltog udvalgte lederrepræsentanter i to lederdage, som handlede om at udvikle et fælles sprog for professionelle læringsfællesskaber i vores kommune. Jeg deltog i to kurser sammen med mit ledelsesteam, hvor vi blev klædt på til konkret at udvikle teamsamarbejdet ved at fokusere på de tre store idéer: 1) fokus på elevernes læring, 2) i et tæt samarbejde, 3) hvor vi benytter os af data om elevers læring. Disse tre idéer kom konkret til udtryk i arbejdet med fem temaer: Vi arbejder med fælles værdier og normer for vores PLF-samarbejde, vi udvikler en fast læringsstruktur for teammøder, hvor vi benytter os af reflekterende læringssamtaler, analyserer og anvender data om elevers læring i praksis og vidensdeler internt på skolen og dernæst eksternt.

Der blev lavet en baseline-undersøgelse på mit undervisningssted i efteråret 2016, en midtvejsevaluering i 2017 og en afsluttende evaluering i foråret 2018, hvor ledelsen blev interviewet ud fra en spørgeramme. I denne forbindelse udfyldte alle lærere og pædagoger et spørgeskema, og nogle lærere og pædagoger indgik i en fokusgruppe, hvor der blev spurgt ind til forklaringerne bag spørgeskemabesvarelsen. Mit ledelsesteam fik tre konsulentsparringer i hvert af skoleårene 16/17 og 17/18 om teamets arbejde med kompetencemålene for projektet.

Der var halvårlige netværksmøder i kommunen og på tværs af de seks kommuner, som repræsentanter fra min skole deltog i. I efteråret 2017 deltog jeg i en midtvejskonference sammen med lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningsrepræsentanter fra de seks kommuner i projektet. Netværksmøder og midtvejskonference havde fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling om det konkrete lokale arbejde med professionelle læringsfællesskaber.

Jeg er forvaltningsrepræsentant

I 2016 deltog udvalgte forvaltningsrepræsentanter i to lederdage, som handlede om at udvikle et fælles sprog for professionelle læringsfællesskaber i vores kommune. Jeg deltog i to kurser sammen med skoleledelsesteamet, hvor vi blev klædt på til konkret at udvikle teamsamarbejdet ved at fokusere på tre store idéer: 1) fokus på elevernes læring, 2) i et tæt samarbejde, 3) hvor vi benytter os af data om elevers læring. Disse tre idéer kom konkret til udtryk i arbejdet med fem temaer: Vi arbejdede med fælles værdier og normer for vores PLF-samarbejde, vi udviklede en fast læringsstruktur for teammøder, hvor vi benyttede os af reflekterende læringssamtaler, analyserede og anvendte data om elevers læring i praksis og videndeler internt på skolen og dernæst eksternt.

Der blev lavet en baseline-undersøgelse på kommunens undervisningssteder i efteråret 2016, en midtvejsevaluering i 2017 og en afsluttende evaluering i foråret 2018, hvor den lokale skoleledelse blev interviewet ud fra en spørgeramme. I denne forbindelse udfyldte alle lærere og pædagoger et spørgeskema, og nogle lærere og pædagoger indgik i en fokusgruppe, hvor der blev spurgt ind til forklaringerne bag spørgeskemabesvarelsen.

Skolernes ledelsesteam fik tre konsulentsparringer i hvert af skoleårene 16/17 og 17/18 om teamets arbejdet med de opstillede mål. Jeg deltog i en række af skoleledelsessparringerne for at kunne være bindeled mellem den enkelte sparring på den enkelte skole og forvaltningen.

Der var halvårlige netværksmøder i kommunen og på tværs af de seks kommuner, som repræsentanter fra min kommune deltog i. I efteråret 2017 deltog jeg i en midtvejskonference sammen med lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningsrepræsentanter fra de seks kommuner i projektet. Netværksmøder og midtvejskonference havde fokus på videndeling og erfaringsudveksling om det konkrete lokale arbejde med professionelle læringsfællesskaber.

Aktiviteter i ledelsessporet

Lederdage

Udvalgte deltagere fra den enkelte kommune i ledelsessporet medvirkede i to lederdage. Her blev der udviklet et fælles sprog for PLF i en lokal kontekst, og der blev udarbejdet en PLF-strategi for kommunens videre arbejde.

Kursusdage

Alle deltagere i ledelsessporet deltog i to kursusdage. Den første blev afholdt som en del af det fælles projekt sammen med alle kommuner i ledelsessporet. Den anden blev afviklet lokalt i hver enkelt kommune. Her blev der arbejdet i de enkelte ledelsesteams med et fælles sprog og en fælles forståelse for PLF i en lokal kontekst, og der blev afprøvet konkrete PLF-redskaber.

Teamsparringer

Hvert ledelsesteam deltog i seks sparringer undervejs i forløbet. På sparringerne blev italesat fremskridt henimod og udfordringer ved at arbejde mere målrettet med elevernes læring inden for projektets fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data. Sparringerne varetages af en ekstern konsulent.

Netværksmøder

Netværksmøderne i undervisningssporet fandt sted ca. en gang hvert halve år. Her mødtes repræsentanter fra kommunerne og videndelte erfaringer med projektets fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.