Undervisningssporet 1.0

Kompetenceudvikling på teamniveau

Hjørring, Læsø og Mariagerfjord Kommune deltog i undervisningssporet. Denne del af PLF Nord omfattede ca. 1.350 personer.

I undervisningssporet blev alle lærere og pædagoger klædt på til at indgå kompetent i professionelle læringsfællesskaber og dermed fremme en læringskultur. Dette skete gennem fælles kurser og workshops for de enkelte teams og gennem sparringer og tværkommunale netværksmøder.

Tre store ideer

PLF Nord er bygget op omkring Richard DuFour og Robert Marzanos tre idéer om et professionelt læringsfællesskab:

 1. Alle elever skal lære mere
 2. Samarbejdet om elevernes læring er i fokus
 3. Data om elevernes læring anvendes i samarbejdet om at forbedre praksis

De tre store idéer kommer til udtryk i PLF Nords aktiviteter i fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.

I undervisningssporet uddannedes en række teamkoordinatorer, der havde som opgave at sikre den løbende udvikling i de enkelte teams og på skolerne. Der blev uddannet en teamkoordinator for hvert team, hvilket svarede til ca. 240 personer.

Med henblik på at opnå, at eleverne lærer så meget som muligt, inddrages data gennem læringssamarbejde. Data er det redskab, lærere og pædagoger skal bruge i de professionelle læringsfællesskaber for at følge elevernes udvikling og sikre, at de lærer mest muligt.

 

På hver skole blev der foretaget en baseline-undersøgelse.

Ved at få tydeliggjort et startpunkt – den såkaldte baseline – fik den enkelte skole mulighed for at monitorere udviklingen løbende. Det samme gjaldt for de deltagende teams, der i begyndelsen af forløbet og undervejs placerede sig på en skala med taksonomiske niveauer for samarbejdets kvalitet og dermed effekt i forhold til elevernes læring.

I undervisningssporet var de fem kompetencemål for lærere, pædagoger og teamkoordinatorer rettet mod at deltage kompetent i PLF-samarbejde med data gennem læringssamtaler, vidensdeling og teammødeledelse.

 

Kompetencemål for lærere og pædagoger

I undervisningssporet kom de tre store idéer til udtryk i arbejdet med fem kompetencemål for lærere og pædagoger.

Lærere og pædagoger har kompetence til:

 1. At udvikle og arbejde ud fra fælles visioner, værdier og normer for PLF-samarbejde med fokus på elevers læring
 2. At deltage kompetent i teammøder med fokus på elevers læring
 3. At kunne deltage kompetent i reflekterende læringssamtaler med fokus på elevers læring
 4. At analysere og anvende data til pædagogisk praksis med fokus på elevers læring
 5. At vidensdele systematisk i og på tværs af team, skole, distrikter og kommuner med fokus på elevers læring.

Kompetencemål for teamkoordinatorer

Teamkoordinatorerne skulle understøtte lærernes og pædagogernes arbejde med kompetencemålene, hvilket de fem kompetencemål for teamkoordinatorerne afspejler.

Teamkoordinatorer har kompetence til:

 1. At facilitere udvikling af og arbejdet ud fra fælles visioner, værdier og normer for PLF-samarbejde med fokus på elevers læring
 2. At deltage kompetent i og lede teammøder med fokus på elevers læring
 3. At kunne deltage kompetent i og lede reflekterende læringssamtaler med fokus på elevers læring
 4. At analysere og anvende data til pædagogisk praksis med fokus på elevers læring
 5. At vidensdele systematisk i og på tværs af team, skole, distrikter og kommuner med fokus på elevers læring.

Jeg er lærer eller pædagog

Hjørring og Læsø

I efteråret 2016 og foråret 2017 deltog jeg på i alt tre kurser om professionelle læringsfællesskaber sammen med mit team, hvor vi blev klædt på til konkret at udvikle teamet i retning mod de fem kompetencemål.

Der blev lavet en baseline-undersøgelse på min skole i efteråret 2016, en midtvejsevaluering i 2017 og en afsluttende baseline-evaluering i foråret 2018, som inddrog mig gennem et spørgeskema. Udvalgte lærere og pædagoger indgik i en fokusgruppe, hvor der blev spurgt ind til forklaringerne bag spørgeskemabesvarelsen.

Mit team deltog én gang hvert halve år i skoleårene 16/17 og 17/18 i en sparring med en konsulent om teamets arbejdet med målene. Der blev uddannet en teamkoordinator fra mit team, som skulle understøtte og være tovholder på teamets arbejde i udviklingen mod et professionelt læringsfællesskab.

Der er halvårlige netværksmøder i kommunen og på tværs af de seks kommuner, som repræsentanter fra min skole deltog i. I efteråret 2017 deltog jeg i en konference sammen med lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningsrepræsentanter fra alle kommuner i projektet. Netværksmøder og konferencen har fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling om det konkrete lokale arbejde med udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Mariagerfjord

I efteråret 2017 og foråret 2018 deltog jeg på i alt tre kurser om professionelle læringsfællesskaber sammen med mit team, hvor vi blev klædt på til konkret at udvikle teamet i retning mod de fem kompetencemål.

Der blev lavet en baselineundersøgelse på min skole i foråret 2017, en midtvejsevaluering i 2018 og en afsluttende baselineevaluering i foråret 2019, som inddrog mig gennem et spørgeskema. Udvalgte lærere og pædagoger indgik i en fokusgruppe, hvor der spørges ind til forklaringerne bag spørgeskemasvarene.

Mit team deltog en gang hvert halve år i skoleårene 17/18 og 18/19 i en sparring med en konsulent om teamets arbejdet med målene. Der blev uddannet en teamkoordinator fra mit team, som skal understøtte og være tovholder på teamets arbejde i udviklingen mod et professionelt læringsfællesskab.

Der er halvårlige netværksmøder i kommunen og på tværs af de seks kommuner, som repræsentanter fra min skole deltog i. I efteråret 2017 deltog jeg i en konference sammen med lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningsrepræsentanter fra alle kommuner i projektet. Netværksmøder og konferencen har fokus på videndeling og erfaringsudveksling om det konkrete lokale arbejde med udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Jeg er teamkoordinator

Som teamkoordinator deltog jeg i samme kurser som alle lærere og pædagoger og får derudover en teamkoordinatoruddannelse, som bestod af fem moduler.

Jeg blev klædt på til at understøtte og være tovholder på arbejdet hen imod målene i mit team. Jeg deltog i de halvårlige sparringer for mit team og fik gradvist en større og større rolle i at lede teamsparringer og læringssamtaler i mit team.

Skolens teamkoordinatorer deltog også i sparringer med en konsulent om deres særlige rolle. Når projektet afslutter, spiller jeg en særligt aktiv rolle i, at udviklingen i mit team hen imod et professionelt læringsfællesskab fortsættes. Jeg deltog i de halvårlige netværksmøder med andre teamkoordinatorer i kommunen og i andre kommuner. Jeg spillede en rolle i vidensdelingen på konferencen i efteråret 2017.

Aktiviteter i undervisningssporet

Teamsparringer

Teamsparringerne fandt sted ca. en gang hvert halve år, dvs. fire gange i alt for undervisningsteams. Teamkoordinatorteams deltog i seks sparringer i hele forløbet. På sparringerne blev fremskridt italesat hen imod og udfordringer ved at arbejde mere målrettet med elevernes læring inden for projektets fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data. Sparringerne varetages af en konsulent fra Dafolo.

Netværksmøder

Netværksmøderne i undervisningssporet fandt sted ca. en gang hvert halve år. Her mødtes repræsentanter fra Hjørring, Læsø og Mariagerfjord og videndelte erfaringer med projektets fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.