Deltagende kommuner 2.0

 

Status og behov i den enkelte kommune

 

De seks deltagende kommuner havde i PLF Nord 1.0 arbejdet på forskellige måder i forhold til professionelle læringsfælleskaber.

Alle fire kommuner der er med i PLF Nord 2.0 kan se et behov for at videreudvikle deres lokale praksis, for at eleverne kan blive dygtigere og trives endnu bedre. Det ønskes, at der skal ske en deprivatisering af praksis samt en systematisk evaluering og analyse af elevernes læring og trivsel som omdrejningspunkt for teammedlemmernes arbejde.

Hvert team skal være et lærings-, refleksions- og praksisfællesskab, der på den ene side skaber grundlag for løbende professionel udvikling og på den anden side sætter aftryk i praksis, for eksempel gennem veltilrettelagt kollegaobservation, feedback og refleksion. Konstant undersøgende og kollektiv udvikling er af afgørende betydning for, at medarbejderteamsene opnår professionel succes. Men det er ikke kun medarbejderne, som skal have dette fokus, da ledelsen i højere grad også inddrages i arbejdet med elevernes læring og progression.

Samarbejdet skal være så praksisnært, at det hviler på en solid basis af viden og elevdata, der hele tiden er orienteret mod at forbedre elevernes læringsudbytte og sikre, at ledere og medarbejdere i samarbejdet selv styrker deres professionelle kompetencer. Dette kalder på en organisatorisk forandring, hvor ledelsen skaber stærke og klare rammer for samarbejdet og giver dette en høj prioritet. Hver deltagende kommune har således en forventning om, at PLF Nord 2.0 konsoliderer og videreudvikler den opnåede viden om PLF beskrevet i det følgende.

Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har haft fokus på at styrke ledelsesteamsenes forståelse af, hvad det vil sige at arbejde som et professionelt læringsfællesskab for at øge alle elevers læring og trivsel.

Læs mere...

Gennem arbejdet med de skolepolitiske målsætninger er der udviklet en dagsordensstruktur for afvikling af læringssamtaler både i ledelsesteamsene på distriktsniveau og i de faglige ledernetværk. Udgangspunktet for læringssamtalerne har været at skabe sammenhæng mellem ledelsesforståelser og hverdagspraksisser. I arbejdet med PLF er det blevet klart, at kommunen i særlig høj grad er lykkedes med at udarbejde dagsordener og følge dem. Dog er det fortsat en udfordring at arbejde læringscentreret med fokus på ledelsesintentionen, den efterfølgende handling og effekt. Det er også en udfordring at implementere forskningsbaseret viden og arbejde datainformeret ift. at formulere indsatser på baggrund af big og small data fra lokal praksis.

I de kommende skoleår skal Brønderslev Kommunes skolevæsen trygt over i den tredje bølge, ved at ledere og medarbejdere kommer ”tættere” på elevernes læring. Lederne og udvalgte nøglemedarbejdere skal arbejde med at udvikle en struktur, som kan understøtte, at både ledere og medarbejdere arbejder som et professionelt læringsfællesskab. I første omgang sker dette på selve teammøderne som stillads for en egentlig kulturforandring – en kulturforandring, hvor refleksivitet, høje forventninger til elevers læring, samarbejdsstruktur, opfølgningssystematik og resultatorientering samt en gensidig forpligtelse er måden, hvorpå medarbejderne og lederne sammen understøtter alle elevers læring og trivsel.

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har haft fokus på at styrke lederne og ledelsesteamsene i deres daglige funktion som ledere for herigennem at øge alle elevers læring og trivsel.

Læs mere...

Gennem arbejdet med læringsledelse, deprivatisering af ledelsespraksis, mission/vision og data er ledelserne og ledelsesteamsene i gang med at skabe en kulturændring i organisationen, som sætter elevernes læring i fokus med fremadrettede handlinger. I arbejdet med PLF er det dog blevet klart, at de forskellige temaer i PLF kan bidrage yderligere til, at eleverne dagligt oplever at blive dygtigere og trives bedre i skolen.

I de kommende skoleår skal Frederikshavn Kommunes skolevæsen trygt over i den tredje bølge ved at ledere og medarbejdere kommer ”tættere” på elevernes læring. Lederne og medarbejdere skal arbejde med at udvikle og understøtte deres teamsamarbejde gennem bl.a. teamtaksonomien samtidig med, at organisatoriske strukturer skal ændres for at understøtte fokusset på elevernes læring. Lederne skal fortsat arbejde med at implementere og konsolidere PLF i organisationen, og udvalgte medarbejdere skal bidrage til denne proces ved bl.a. at opnå kompetencer til at facilitere teammøder, hvor fælles ansvar, forpligtende aftaler og didaktiske drøftelser danner rammen om møderne.

Hjørring Kommune

I Hjørring Kommune var en faglig ledergruppe på skoleområdet i foråret 2015 med til at sætte en retning med fokus på PLF.

Læs mere...

Med begrebet faglig ledergruppe rettes fokus på et tværgående samarbejde mellem forvaltningen og skoleledere, der resulterede i et fælles sprog om professionelle læringsfællesskaber benævnt 4F-modellen: Fokus, Forpligtelse, Fagligt sprog og Forandring. Som fælles introduktion til arbejdet med PLF deltog direktør, skolechef, ledere af ledere og ledere af medarbejdere i et seminar med den newzealandske professor Viviane Robinson omhandlende elevcentreret skoleledelse.

I perioden fra 2016 til 2018 har Hjørring Kommune deltaget i PLF Nord 1.0 på medarbejdersporet, hvor lærerne har arbejdet med læringsledelseskompetencer rettet mod kvalificering af teamsamarbejdets didaktiske fokus. Sideløbende har skolechefen, alle ledere af ledere og alle ledere af medarbejdere deltaget i fire årlige seminardage med henblik på at videreudvikle skoleområdet som et sammenhængende professionelt læringsfællesskab.

Med PLF Nord 2.0 skal Hjørring Kommune komme trygt over i den tredje bølge ved at lederne af ledere videreudvikler deres læringsledelseskompetencer gennem aktionslæringsforløb/ indsatsstrategier centreret omkring facilitering af teammøder med fokus på didaktisk arbejde, samt at både lederne af ledere og lederne af medarbejderne videreudvikler deres læringsledelseskompetencer gennem videndeling på tværkommunale workshops.

Mariagerfjord Kommune

I Hjørring Kommune var en faglig ledergruppe på skoleområdet i foråret 2015 med til at sætte en retning med fokus på PLF. Medarbejderne arbejder med fokus på tilegnelse af metoder og redskaber. 

Læs mere...

Mariagerfjord Kommune er lykkedes med at udvikle et godt grundlag for en højere grad af læringscentreret tilgang. Status er en tiltagende forankring af samarbejdsformer, hvor øvelse stadig overskygger det overordnede mål. I Mariagerfjord Kommune har politikere og repræsentanter for institutioner, skoler, forvaltning mv. besøgt Ontario i Canada med det formål at etablere et fælles vidensgrundlag og få inspiration til alternativ organisering af skoler og samarbejder. Desuden har skoleledere og forvaltning opbygget et afsæt for ledelse af PLF gennem bl.a. fælles læsedage af bøgerne ”Professionel kapital” (Hargreaves & Fullan, 2016) og ”Ledere af læring” (DuFour & Marzano, 2015). Forvaltning og relevante organisationer har udviklet værdigrundlaget, som er fundamentet for samarbejde på skoler.

På ledelsesniveau er der fokus på organisationsudvikling med ledelsesmæssig læring som omdrejningspunkt. Der arbejdes på at understøtte ledelsesteamsenes udvikling generelt. I forhold til ledere af ledere er der fokus på understøttelse af kulturel transformation i balancen mellem ledelsesroller, og hvordan ledelsen af ledere kommer tæt på og medvirker til, at ledelsesteamsene klædes bedst muligt på til at være tætte på praksis og til undersøgelsen af egen og medarbejderes praksis. Med afsæt i Mariagerfjord Kommunes ledelsesgrundlag og værdigrundlag for samarbejde på skolerne, har forvaltning og skoleledelser bl.a. videreudviklet dagsordensstrukturer for læringssamtaler på skoleledermøder og skoleledelsesmøder. Udgangspunktet er at understøtte den samlede organisations kapacitet og skabe sammenhæng og transfer mellem ledelsesforståelser og hverdagspraksisser.

I de kommende skoleår skal Mariagerfjord Kommunes skoler komme sikkert over i den tredje bølge, ved at ledere og medarbejdere kommer tæt på elevernes læring gennem arbejdet som professionelt læringsfællesskab. Der er fokus på vedholdenhed i forhold til at videreudvikle en kultur, hvor man deler egen og andres praksis og arbejder i tættere samarbejdsstrukturer med afsæt i begrundet data.