Ledere af ledere 2.0

Leder-begrebet dækker i dette projekt over skolechefer, kommunale konsulenter, skoledistriktsledere, skoleledere og afdelingsledere.

De generelle målsætninger i projektet danner grundlag for specifikke kompetencemål for ledere. Ledelsessporet er inddelt i to niveauer: ”ledere af ledere” og ”ledere af medarbejdere”.

Ledere af ledere arbejder på dette spor med konkret udvikling, planlægning og eksekvering ud fra følgende målsætninger, hvor lederne:

  1. Har fælles visioner, værdier og normer for PLF-samarbejde med fokus på elevers læring.
  2. Kan identificere potentialer og barrierer for opbygning af læringsfællesskabskulturer i organisationen – og kunne anvende disse i arbejdet med at skabe en læringsorienteret og refleksiv kultur.
  3. Har en klar forståelse af egen og andres roller og opgavebeskrivelser i organisationen med henblik på at sikre læring på alle niveauer.
  4. Kan rammesætte arbejdet med de professionelles læring, trivsel og udvikling gennem en refleksiv og samarbejdende læringskultur.
  5. Kan arbejde systematisk med konsolidering og fortsat implementering af PLF Nord 2.0 i organisationen gennem forskellige tilgange.
  6. Kan udvikle eget ledelsesteam med fokus på resultatskabelse og læringsledelse.
  7. Har redskaber til at sikre undervisningskvaliteten ved at sætte fælles retning og tydelige forventninger for teamsamarbejdet.
  8. Kan understøtte den kulturelle transformation og klæde mellemlederne på til at understøtte udviklingen af PLF i egen og andres praksis.
  9. Kan vurdere hvilke data der er relevante at undersøge, og hvordan forskellige aktører sammen kan anvende data i udviklingen af en struktureret og datainformeret praksis, der giver kvalitet og effekt i undervisningen og for elevernes læring og trivsel.

Ved at anvende ovenstående sikres der, at de to spor adskilles ud fra en ”leadership pipeline”-tænkning om rette ledelse på rette niveau.

Ledere af ledere skal, med afsæt i målsætningerne, udvikle deres kompetencer i forhold til at fastholde og videreudvikle en læringsfællesskabskultur på ledelsesniveau. Det er en kultur, hvor den enkelte leder har tillid til det kollegiale fællesskab og dermed bidrager til en forpligtende og eksperimenterende dialog om kvalitet i undervisning med fokus på elevernes læring og trivsel. Hermed bliver en læringsfællesskabskultur præget af en tillidsfuld, åben og eksperimenterende kollegial dialog selve fundamentet for, at lederne kan videreudvikle deres læringsledelseskompetencer med fokus på at understøtte lærernes didaktiske arbejde.

Aktiviteter for ledere af ledere

Workshop 1 | Kick Off

24. februar 2020

Seminar 1 | Udvikling af PLF

20. – 21. august 2020

Netværksmøde

18. september 2020

Seminar 2 | Implementering af PLF

03. december 2020

Netværksmøde

15. januar 2021

Seminar 3 | Ledelse af ledelsesteams

11. – 12. marts 2021

Netværksmøde

04. juni 2021

Skyggepraktik

Seminar 4 | Ledelse af PLF

14. – 15. oktober 2021

Netværksmøde

3. december 2021

Seminar 5 | Brug af data i udviklingen af kvalitet

10. – 11. marts 2022

Netværksmøde

15. april 2022

Workshop 2 | Afslutning

9. juni 2022