Nøglemedarbejdere 2.0

Medarbejderbegrebet dækker i denne kontekst over udvalgte lærere og skolepædagoger, som kaldes nøglemedarbejdere. Nøglemedarbejderne findes i forvejen på skolerne i form af vejledere, teamkoordinatorer og fagteamkoordinatorer mm. Der er imellem 1-17 nøglemedarbejdere på hver skole alt efter skolens størrelse.

På flertallet af skolerne deltager mindst to medarbejdere.

Nøglemedarbejderne deltager i kompetenceforløbet sammen med de øvrige nøglemedarbejdere og ledere fra det enkelte distrikt/den enkelte skole. I Frederikshavn og Brønderslev Kommune, som er organiseret i skoledistrikter, betyder dette, at der i hvert distrikt er ét hold bestående af nøglemedarbejdere og ledere fra samme distrikt. På den måde organiseres kompetenceudviklingen tæt på praksis både på skole- og distriktsniveau.

 

Nøglemedarbejderne udvælges af skolens ledelse med henblik på at bidrage til at implementere PLF i organisationen ud fra følgende kriterier:

 • Har ansvaret for afholdelse af teammøder/andre møder
 • Har gode samarbejdsevner
 • Gode til at videreformidle ny viden i organisationen
 • Kan og vil tage ansvar, handle og skabe en forandring i organisationen
 • Vil deltage aktivt i alle kompetenceudviklingsaktiviteterne.

Nøglemedarbejderne er sammen med ledelsen ansvarlige for at arbejde med tiltag, der fremmer den ønskede kulturforandring i medarbejdergruppen på skolen. Deres opgave bliver at facilitere udviklingen af medarbejderteams, hvor der ud over elevernes læring samtidig arbejdes med medarbejdernes og ledernes læring og udvikling – heraf det dobbelte læringsblik.

Nøglemedarbejderne har undervejs et tæt samarbejde med deres nærmeste leder.

Samtidig er de en del af det samlede ressourceteam på skolen, hvor der systematisk afholdes møder med fokus på og sparring om de mål og indsatser, som skolen arbejder med. Således forventes det, at indsatsen får positiv effekt på alle medarbejdere, selv om kun udvalgte medarbejdere formelt deltager i projektet.

Grundlæggende viden for nøglemedarbejdere

Nøglemedarbejderne skal have opnået en grundlæggende viden om PLF for at kunne facilitere og lede møder, hvor der arbejdes med at:

 • udvikle teamet som et lærings-, refleksions-, og et praksisfællesskab
 • udvikle pædagogiske og didaktiske tiltag
 • iværksætte konkrete handlinger, der har betydning for børnenes læring, udvikling og trivsel
 • skabe effekt af samarbejdet uden for teamrummet
 • arbejde ressourceorienteret og tage udgangspunkt i teamets samlede kompetencer og færdigheder
 • opstille mål for børnenes læring og evaluere undervisningen og pædagogiske tiltag i relation til de opstillede læringsmål
 • anvende data i evalueringen af børnenes læring, udvikling og trivsel
 • bruge observationer af kollegers praksis til at give feedback på teammøderne
 • analysere praksis på teammøderne og arbejde systematisk med at analysere effekten af tiltag gennem læringssamtaler
 • anvende læringssamtaler som genstand for nye og fremadrettede handlinger, der støtter de mål, som ønskes opnået.

Opnåede kompetencer for nøglemedarbejdere

Nøglemedarbejderne vil derfor undervejs opnå kompetence til at:

2. udarbejde målorienterede dagsordener:

 1. tydeligt fokus på mødets udbytte
 2. strukturerede samtalestrukturer.

3. lede møder effektivt, så det ønskede udbytte opnås:

 1. tydelig mødeledelse
 2. fokus på det vigtige
 3. at alle kommer til orde
 4. uddelegering af roller
 5. styring af tiden
 6. at beslutninger træffes.

3. facilitere rum for udvikling og læring:

 1. forme teamets opfattelse af, hvad de gør sammen og hvorfor
 2. anvende forskellige processtrukturer, der fremmer deltagernes refleksion og mulighed for at deltage
 3. synliggøre væsentlige pointer.

4. styrke en anerkendende tilgang i teamet:

 1. få teammedlemmerne til at føle sig værdsat
 2. skabe tillid, gensidig respekt og fælles ansvarlighed
 3. motivere deltagerne til at forpligte sig på den fælles opgave og stræbe efter fælles mål
 4. arbejde med problemstillinger med afsæt i den ressourceorienterede tilgang
 5. rammesætte, stilladsere og praktisere en anerkendende kommunikation
 6. arbejde med udviklingsprocesser ud fra anerkendende metoder.

5. kunne lede processer, der fremmer teamets refleksion og udvikling:

 1. viden og træning i refleksiv spørgeteknik
 2. ledelse af strukturerede læringssamtaler med fokus på analyse af praksishandlinger.

Målsætninger for de enkelte teams

De generelle målsætninger i projektet danner grundlag for specifikke kompetencemål for medarbejdere. De specifikke kompetencemål er taksonomisk opbygget for at understøtte medarbejdernes evaluering af teamsamarbejdet.

I praksis betyder dette, at de løbende følger deres udvikling i forhold til målopfyldelsen ved brug af taksonomien.

Overordnet set forventer vi derfor, at følgende målsætninger for alle medarbejdere er opnået ved projektets afslutning:

Teammøder

Som en naturlig del af teammøderne afsættes der tid til dialog om udvikling af pædagogisk/didaktisk praksis. Vidensdeling og erfaringsudveksling tager udgangspunkt i data.

Samarbejdet

Teamet arbejder ressourceorienteret og tager udgangspunkt i teamets samlede kompetencer og færdigheder. Der er fokus på de kompetencer, ressourcer og færdigheder, som teamet har i fællesskab. Teamet evaluerer løbende samarbejdet.

Planlægning og evaluering af praksis

Teamet opstiller mål for elevernes læring og evaluerer undervisningen/pædagogiske tiltag i relation til de opstillede læringsmål.

Teamet anvender data i evalueringen af børnenes læring, udvikling og trivsel. Teamet bruger observationer af kollegers praksis til at give feedback på teammøderne.

Reflekterende dialoger

Teamet analyserer praksis på teammøderne og arbejder systematisk med at analysere effekten af tiltag gennem læringssamtaler. Refleksionerne og den nye viden fra læringssamtalerne bliver genstand for nye handlinger, der støtter de ønskede mål.

Data anvendes ud fra viden om, hvordan forskellige dataformer kan dokumentere og nuancere elevresultater og danne afsæt for nye indsatser

I ovenstående er beskrevet de målsætninger, som vi forventer at opnå med den samlede kompetenceudvikling for nøglemedarbejderne. Det er desuden vores forventning, at også eleverne oplever et udbytte af, at lærerne og pædagogerne arbejder sammen i professionelle læringsfællesskaber. Det er derfor vores forventning, at eleverne efterfølgende kompetenceforløbet overordnet set vil opleve, at lærerne og pædagogerne arbejder sammen om at skabe et læringsmiljø, hvor alle elever lærer på høje niveauer, og hvor beslutninger i teamet i højere grad end tidligere træffes på et oplyst grundlag. I praksis betyder dette, at eleverne vil opleve, at:

 • de kender målene for deres nærmeste udvikling
 • læringsudbyttet af undervisningen forbedres
 • klassens trivsel forbedres
 • timerne er klart strukturerede ift. opstart, afslutning, mål, forventninger og arbejdsmetoder
 • indsatserne og opfølgningen i de forskellige fag er koordinerede af lærerne og pædagogerne

Aktiviteter for nøglemedarbejdere

Aktiviteterne, som skal gøre denne målsætning mulig, er nøje udvalgt og beskrives i nedenstående.

Nøglemedarbejdere 2019/2020

Modul 1

2019/2020

Handlinger i praksis

2019/2020

Modul 2

2019/2020

Handlinger i praksis

2019/2020

Modul 3

2019/2020

Handlinger i praksis

2019/2020

Modul 4

2019/2020

Nøglemedarbejdere 2020/2021

Modul 1

2020/2021

Handlinger i praksis

2020/2021

Sparring

2020/2021

Handlinger i praksis

2020/2021

Modul 2

2020/2021

Handlinger i praksis

2020/2021

Sparring

2020/2021

Handlinger i praksis

2020/2021

Modul 3

2020/2021

Nøglemedarbejdere 2021/2022

Modul 1

2021/2022

Handlinger i praksis

2021/2022

Observation

2021/2022

Sparring

2021/2022

Handlinger i praksis

2021/2022

Observation

2021/2022

Sparring

2021/2022

Handlinger i praksis

2021/2022

Modul 2

2021/2022

Handlinger i praksis

2021/2022

Observation

2021/2022

Sparring

2021/2022

Handlinger i praksis

2021/2022

Nøglemedarbejdere 2019/2020

Modul 1

2019/2020

Handlinger i praksis

2019/2020

Modul 2

2019/2020

Handlinger i praksis

2019/2020

Modul 3

2019/2020

Handlinger i praksis

2019/2020

Modul 4

2019/2020